Happy Delivery Cable TVโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

Posted by webmaster August 24, 2009, under ข่าวท้องถิ่น | Comments Off

news logo7 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ที่ โรงเรียน วัดไตรสามัคคี ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทักษะชีวิต  โดยมีหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาจารย์และครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี จัดทำโครงการในครั้งนี้

เนื่องจากในปัจจุบันปัญหายาเสพติดนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในเด็กไทยและเป็นปัญหามานาน ส่งผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของบุคคล ก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม โดยเป้าหมายจะเกิดที่กลุ่มเด็กวัยรุ่นไทย

ดังนั้นในการป้องกันการใช้สารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นไทย จึงเป็นวิธีที่สำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งในการที่จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้คือ สถานศึกษาต้องมีการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับกลุ่มวัยเรียน และ บอกถึงพิษภัยของยาเสพติดพร้อมกับให้ความรู้และการป้องกัน เพื่อให้ เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านทักษะด้านต่างๆ เพื่อป้องกันยาเสพติดที่จะเข้ามาในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียน เพื่อช่วยให้เด็กวัยรุ่นไทยได้ห่างไกลจากยาเสพติด

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะชีวิตที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและนำความรู้มาปรับใช้ได้ในชีวิตพร้อมกับนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น

Get the Flash Player to see this content.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.

Leave a Reply
Power by รับติดตั้ง INTERNET-Wifi | Longchamp | ประกาศขายของฟรี | longchamp handbags | Cable Thailand | ม้วน,พับ,ตัด เหล็ก | ลองแชม | Internet Apartment | Special Product |